• 13: Confessio Petri (de belijdenis van Petrus)

  • Back

Jezus vraagt aan de leerlingen wie Hij volgens de opvatting van de mensen is. Zij zeggen: “Sommigen zeggen dat je Elia bent, anderen Johannes de Doper, weer anderen één van de profeten.”


Na de antwoorden van de leerlingen vraagt hij aan Petrus: “Wie zeg jij dat ik ben?” Petrus zegt dan: “Jij bent de Christus, de Zoon van de levende God.” Bij Mattheus, Marcus en Lucas verbiedt Jezus zijn discipelen, om hier met iemand over te spreken.


• Matth. 16 : 13-20;  Marc. 8 : 27-30;  Luc. 9 : 18-21;  Joh. 6 : 66-70